Hz. Peygamberimiz yaşamı boyunca Kur’an öğrenimini ve eğitimini teşvik edip desteklemiştir. Müslümanlardan da Kur’an eğitimine gereken önemi vermelerini ve bu konularda hassas davranmalarını istemiştir.
Bir gün Rasûlüllah(s.a.v) “İnsanlar içerisinde Allah ehlinden olan kimseler vardır” buyurdu. Ashab “Onlar kimdir ey Allah’ın Rasûlü?” diye sorunca, Efendimiz “Kur’an ehli olanlardır. Onlar Allah’ın seçip has kul edindiği kimselerdir.” buyurdu.(Dârimî, “Fedailü-l Kur’an”, 1) Kendini hafız olmaya adayan birey aynı zamanda “Allah’ın (C.C) has kullarından olmaya” aday olmuş demektir.
Hafızlık, “Okunduğunda her harfine on sevap verilen”, “okunduğu yeri yıkık bir harabe olmaktan kurtaran”(Tirmizî, “Fedailü-l Kur’an”, 16-18) ilâhi bir kitap olan Kur’an’ı, ezberleme sevdasına düşmek demektir.
Hafızlık, “Kendilerine kitap verilenler o kitabı hakkıyla okurlar.” (El-Bakara, 2/121), ayetinde yer alan hüküm çerçevesinde bir anlamda “Kur’an’ı hakkıyla okumak” için ezberleyenler demektir.

Hafızlık, kıyamette “Oku ve yüksel, dünyada tertil ile okuduğun gibi burada da tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun ayetin son noktasındadır.”(Ebû Dâvûd, “Vitr”, 20), hadisinde belirtilen mertebelerin en yükseğine çıkma arzusudur.
Hafızlık, “Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’an’ı büsbütün terk etti.” şeklindeki şikayetten emin olmak, Kur’an’a sarılmak ve Kur’an’ın muhafızı olmak için ilâhî kelamı ezberlemek demektir.
Hafızlık, “Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyenlerdir.”(Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XII, 125) hadisine binaen ümmetin en şereflisi olabilme umududur.
Hafızlık, “Kur’an’ı okuyan hafız vahiy getiren şerefli melekler gibidir.”(Buhârî, Tefsir 417) öğretisi ile hareket etmeye çalışıp, Allah katında, Kur’an ile şereflenme çabasıdır.
Hafızlık, “Kur’ân’ı ezberleyen kimseler kıyamet günü cennet ehlinin reisleridir.” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, III, 132) müjdesine erenlerden olabilme umuduyla Kur’an’ı ezberleme arzusunda olmaktır.

Hafızlık, “Kim Kur’ân’ı öğrenir, ezberler ve onu muhafaza ederse, Allah o kimseyi cennete koyar ve ailesinden cehennemlik olan on kişiye de şefaatçi kılar.”(Tirmizî, Fezâilû’l-Kur’ân, 13) sırrına erebilme ve Kur’an’ın şefââtinden yararlanabilme umududur.
Hafızlık, Kur’an’ı yaşam kitabı olarak kabul edip, hayatını ona göre düzenleme ve ezberden okuma arzusudur…
Hafızlık, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayabilecek, gerçek huzurun kapısını açabilecek, yaşama anlam katabilecek Kelimetullah’ın ezberlenmesidir. Bir anlamda da, Allah’a yönelişin adıdır.
“Kur’ân-ı Kerim’den tek bir harf okuyana bile sevap vardır. Her hâsene on misliyle değerlendirilir. Ben ‘Elif Lâm Mîm’ bir harf demiyorum. Aksine ‘Elif’ bir harf, ‘Lâm’ bir harf, ‘Mîm’ de bir harftir.” (Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân, 16) hadisinden yola çıkarak hafızlık yapan kişinin sevabını varın siz düşünün…

Muhammed Seyyid KAR (yazılarımızı izin alarak çoğaltabilirsiniz..)

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Hafızlarımıza.. Ezberliyorum Hafızlığa Başlıyorum
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Copyright @ 2021 Kur'an Kursu.NET - E-Hafızlık, E-Kur'an, E-Kurs, Hafızlık Takip. Hafızlık Şiirleri, Hafızlık Duası, Hafız Duası